05/04 ZO ČSOP
Český Svaz Ochránců Přírody - Český brod

Přehledná zpráva o činnosti 05/04 ZO ČSOP Český Brod (II. ZO ČSOP Český Brod) do roku 2000

 • Naše základní organizace vznikla v roce 1981. Počet jejích členů se pohyboval od 15 do 20. V současnosti má organizace pouze 11 členů.
 • Největší činnost jsme vyvíjeli od roku 1986 cca do roku 1998.

Z naší činnosti:

 • Od roku 1998 cca do roku 1994 jsme každoročně prováděli zimní přikrmování ptactva na cca 3 km dlouhé „krmítkové trase“ v Dolánkách.
 • Od roku 1981 do roku 2000 jsme prováděli asanační práce v SPR „Stráň u Chroustova a „Stráně u splavu“, které se nacházejí v kaňonu říčky Výrovky mezi obcemi Plaňany a Chotutice. Tyto rezervace nám byly přiděleny do patronátní péče od Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje. Pod odborným dohledem SSPPOP Stč. Kraje a později RŽP Okresního úřadu v Kolíně jsme v rámci těchto prací odstraňovali náletové dřeviny (akáty, keře růže šípkové, trnky atd.), vyžínali trávu. Na stráních těchto rezervací vznikla charakteristická stepní vegetace – z význačných druhů se zde vyskytují kavyl sličný, kavyl vláskovitý, ostřice nízká, křivatec český, koniklec luční načernalý, kostřava walliská, bělozářka liliovitá a kavyl Ivanův; z hmyzu např. čmelák skalní, četné druhy rovnokřídlého hmyzu atd. Významný je výskyt sklípkánka ponického. V roce 2000 provedla asanační práce v obou rezervacích organizace ČSOP z Pátku u Nymburka, která dostala od OkÚ Kolín objednávku na údržbu rezervací na celém okrese (udržují i rezervace na okrese Nymburk). K jejich pracím v chroustovských rezervacích máme určité výhrady – zejména neodstranění pořezavých stromů a keřů, což zhoršilo podmínky pro suchomilná společenstva. To pramení z toho, že se jedná o nově vzniklou organizaci, která nemá k „našim“ rezervacím dlouhodobý vztah a navíc asi pro ně často tyto práce provádí osoby, které neměly a nemají s ochranou přírody nic společného (smlouva o dílo). Ale vzhledem ke skutečnosti, že ZO ČSOP Pátek nabídla zajištění údržby všech rezervací na okrese, byla tato nabídka pro okresní úřad asi výhodná.
 • Několikrát jsme pomáhali kolínské ČSOP při údržbě CHPV „V Jezírkách“ (u Nové Vsi I) – kosení rákosin na vstavačových loukách.
 • Cca od roku 1983 do roku 1998 jsme na osmi cca 5 km dlouhých trasách prováděli „Zimní sledování kání“ (vždy v listopadu, lednu, březnu), která byla vyhlašována ústředím ČSOP. Akce měla prokázat užitečnost kání při biologické ochraně polí proti škůdcům a měla napomoci ochraně kání i jiných dravců.   (akce byla ukončena)
 • Další akce vyhlášená ústředím ČSOP byla „Akce jilm“. V rámci této akce jsme mapovali jilmy napadené grafiózou. Jilmy jsme dle návodu zalévali roztokem kyseliny borité. To mělo stimulovat jilmy k vyšší růstové aktivitě a tím jim dát větší šanci na přežití vůči grafióze.    (akce byla ukončena)
 • Ornitologická sekce naší ZO zhotovila a vyvěsila cca 120 ptačích budek, což slouží ke snazšímu zahnízdění ptáků a zároveň usnadňuje jejich kroužkování.
 • Mezi kroužkovanými ptáky byly zaznamenány i vzácné druhy – ledňáček říční, čáp černý, strakapoud malý atd. Dále byli kroužkovány břehule říční, lejsek bělokrký, konipas horský, brhlík lesní, ťuhýk obecný, lejsek šedý, slavík obecný, pěnice slavíková a černohlavá, sedmihlásek hajní a jiní. Kroužkování  bylo prováděno pro kroužkovací stanici Národního muzea v Praze.
 • Velkou akcí bylo mapování černých skládek na Českobrodsku (na území spadajícím pod stavení úřad v Českém Brodě). Tuto akci jsem provedli v roce 1990 na žádost komise životního prostředí města Českého Brodu. Na ploše cca 160 km2 bylo nalezeno 118 skládek, z toho 73 skládek velkých (50 m3 – 50.000 m3) a 35 skládek malých (5 m3 – 50 m3). Zpracovaný elaborát byl předán komisi ŽP a později na RŽP Okresního úřadu v Kolíně a byl použit pro zpracování projektu likvidace černých skládek na okrese Kolín.
 • V souvislosti s mapováním skládek jsme sháněli materiály našich i zahraničních firem týkající se likvidace komunálního odpadu. Na naše dopisy odpověděly Měst.NV Bystřice pod Hostýnem a Měst. NV Lomnice nad Popelkou, které měly již tehdy s likvidací komunálního odpadu velké zkušenosti. Zaslali nám podklady, které měly k dispozici. Tyto materiály a další materiály, které jsme sehnali (třídírna kompostárna firmy Voest Alpine Linec, třídění odpadu firmy Sauber-Macher-Roth, spalovna toxických odpadů firmy Voest Alpine, třídírna Vítkovice, systém Dano, systém Flakt atd.), jsme zaslali organizacím odpovědným za hospodaření s odpady v naší oblasti (město Český Brod, okres Kolín). I dnes však vidíme, že na okrese Kolín dochází stále hlavně k vyvážení odpadů na skládky – zejména řízená skládka v Radimi. V obcích jsou postupně umísťovány nádoby a kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) a tento odpad se odváží k dalšímu zpracování (snad) mimo okres Kolín.
 • Každoročně jsme prováděli úklid údolí potoka Šembery v Dolánkách od louky za obcí Zahrady ke „kamennému mostu“ a vykonávali strážní službu na Českobrodsku a Černokostelecku a v SPR „Stráň u Chroustova“ a „Stráně u splavu“ (černé skládky, vypouštění odpadních vod, ochrana vzácných živočichů, vypalování trávy, kácení stromů atd.).
 • Od roku 1986 členové ZO spolupořádají dálkový pochod a cykloturistickou jízdu „Krajem bitvy u Lipan“, kde na kontrolách propagují ochranu přírody (např. kvízy o ceny).
 • Členové organizace v roce 1991 provedli se souhlasem tehdejšího vlastníka pozemku - Školního lesního podniku Kostelec nad Černými Lesy, doplňující výsadbu v topolové „Masarykově aleji (stromořadí od Českého Brodu ke Štolmíři). Za uschlé topoly byly dle dispozic ŠLP vysazeny jasany. Uschnutí topolů bylo způsobeno nevhodným skladováním odpadu z cukrovaru a chlévské mrvy v blízkosti aleje.
 • Byly podniknuty akce na záchranu lokalit chráněných živočichů – roháče obecného, mravence lesního, břehule říční – byly úspěšné díky pochopení majitelů pozemků – ŠLP Kostelec n. Č.L. a cihelna Vrátkov.
 • Další problematikou, kterou jsme řešili, byl úhyn dravých ptáků a jiných ptáků u liblických vysílačů. Podnět vzešel od samotných zaměstnanců vysílače. Poranění ptáků vznikla elektrickým proudem z přívodního vedení ke stožárům, přestože toto vedení je chráněno souběžně vedenými uzemněnými dráty. Některé zraněné dravce jsme odvezli do stanice v Dolních Břežanech, jiní byli po odvezení do Kolína odesláni do Nového Jičína. Chtěli jsme, aby byla podniknuta opatření, která by zabránila dalším zraněním a úhynům ptáků, avšak vedoucí vysílače, bohužel, neviděl žádný způsob řešení, při kterém by nebylo narušeno vysílání.
 • Z našeho podnětu bylo v roce 1990 prověřeno skladové hospodářství a lakovna podniku Stavokonstrukce Český Brod a to zejména s ohledem na použití barev a ředidel s obsahem PCB.
 • Od roku 1987 do roku 1991 jsme vyvolali jednání ve věci odstranění černých skládek v lese za obcí Tuchoraz (dvě skládky o celkovém objemu cca 5.000 m3), které se nacházely v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje – vrtu DB-1 pro město Český Brod, cca 150 m od vrtu. Po mnoha jednáních se nám v roce 1991 podařilo dosáhnout uzavření obou skládek. Obsah skládek nebyl odvezen (náš původní požadavek), ale skládky byly asanovány – byly překryty zeminou a dále fólií, oboustranně chráněnou geotextilií, a krycí vrstvou zeminy se zatravněním.
 • Řešili jsme i problematiku vytékání odpadních vod z budovaného vojenského objektu za obcí Vrátkov do pstruhového potoka Šembery. Tento objekt byl dokončován v závěru socialismu. Naše pozorování a rozbory vzorků odpadní vody byly pracovníky vodoprávního oddělení ONV zpochybňovány. V objektu byla osazena ČOV pro 120 EO. Zatížení čistírny bylo však nerovnoměrné, což negativně ovlivňovalo kvalitu vypouštěných odpadních vod. I v současnosti je objekt využíván spíše nárazově.
 • Dva členové ZO pracovali od roku 1988 do roku 1998 v komisi životního prostředí města Č. Brodu.
 • Tři členové ZO působili jako zpravodajové Státní ochrany přírody; v současnosti dva členové ZO působí jako Stráž přírody.

Zpracováno v roce 2003

Sportovní výživa Extrifit pro silové sporty